Pozbądź się irytujących SMS

Masz już dość konkursów, loterii, informacji o nagrodach? Usuń się z bazy nadawcy SMS.

Usuń swój numer

Warunki świadczenia usługi Stop SMS - Usuń Dane.pl

Preambuła

Usługa serwisu UsuńDane.pl działa w oparciu o mechanizm zbliżony do poczty e-mail. Użytkownik wpisuje swoje dane a adresem odbiorcy jest numer nadawcy SMS-a. System generuje wiadomość, w której do treści żądania usunięcia danych z bazy, powołującej się na obowiązujące zapisy prawa. Do treści wiadomości dodawane są dane, których żądanie dotyczy. Wysłanie wiadomości inicjuje użytkownik zatwierdzając treść zgłoszenie. UsuńDane.pl nie gromadzi danych uzytkowników w celach marketingowych i nie udostępnia lub nie odsprzedaje numerów telefonów podanych w celu realizacji usługi.
Usuń Dane.pl nie jest operatorem usług SMS Premium, a jedynie narządziem do ich wyłączania – usuwania numerów telefonów swoich klientów z baz nadawców SMS.

I. Postanowienia ogólne.

 • Regulamin oznacza Regulamin korzystania z usługi Stop SMS dostępnej za pośrednictwem serwisu internetowego www.UsunDane.pl.
 • Usługa STOP SMS (dalej "Usługa") jest dostępna dla użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM zakupioną u jednego z polskich operatorów sieci GSM.
 • Usługodawcą jest Archnet Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Władysława Łokietka 18 B lok. 1; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie nr KRS 0000413024 NIP: 6772368022, REGON: 122555350, Kapitał zakładowy 5.000,00 zł wpłacony - zwana w dalszej części Regulaminu "Usuń Dane.pl ".
 • Każda osoba (dalej "Użytkownik"), która przystępuje do korzystania z Usługi przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki świadczenia usługi STOP SMS - Usuń Dane.pl.
 • Użytkownik zamawiający usługę dla danego numeru musi być jego właścicielem lub posiadać stosowne pełnomocnictwa.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania Usługi. W szczególności numeru telefonu (niezbędny do usunięga go z bazy wskazanago nadawcy) oraz adresu e-mail (System bezobsługowo usuwa SMSy: marketingowe, loterie, konkursy. W przypadku wyłączenia subskrybcji, system prześle na wskazany adres e-mail specjalny kod. Dlatego podany adres e-mail musi być poprawny)
 • Koszt usługi: za każdym razem podczas składania zlecenia użytkownik zostanie poinformowany o cenie usługi. Podane ceny są cenami brutto.
 • Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Dotpay S.A. . Dopuszcza się udostępnienie usługi zarejestrowanym posiadaczom konta użytkownika serwisu Usuń Dane.pl nieodpłatnie.
 • Skorzystanie przez Użytkownika z usługi STOP SMS jest zawarciem umowy na świadczenie usługi na zamówienie i nie może zostać wycofane po jej wykonaniu.
 • Świadczenie przez Usuń Dane.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą strony internetowej www.usundane.pl oraz drogą korespondencji pocztowej i elektronicznej w zakresie komunikacji z Operatorami baz.
 • Zgodnie z zapisami obowiązującego prawa administrator bazy ma 14 dni na usunięcie danych z bazy. Zazwyczaj usługa wyłączna jest w ciągu 24 – 48 godzin od przesłania żądania usunięcia danych z bazy.

II. Odpowiedzialność i obowiązek przestrzegania prawa.

 • Usuń Dane.pl oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 • Usuń Dane.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług osób, które złożyły nieprawdziwe oświadczenie.
 • Usuń Dane.pl nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez Operatora sieci GSM oraz niedostępnością wiadomości w sieci odbiorcy.
 • Usuń Dane.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i internetu.
 • Niezależnie od powyższych ustaleń Usuń Dane.pl ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez Operatora. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, Usuń Dane.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu
 • Usuń Dane.pl zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Usługi w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.
 • Zawartość stron Usuń Dane.pl została przygotowana przez Usuń Dane.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Usuń Dane.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości stron Usuń Dane.pl.

II. Postępowanie reklamacyjne.

Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Usuń Dane.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usuń Dane.pl i określać:

 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Usuń Dane.pl ,
 • rodzaj usługi, której dotyczy,
 • czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
 • zarzuty Klienta,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 • Usuń Dane.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usuń Dane.pl przez podmioty, za które Usuń Dane.pl nie ponosi odpowiedzialności, Usuń Dane.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

IV. Postanowienia końcowe.

 • Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Usuń Dane.pl , dotyczących świadczenia usług przez Usuń Dane.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usuń Dane.pl. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Usuń Dane.pl .
 • Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2014 r. Usuń Dane.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu ze skutkiem na dzień zgłoszenia zlecenia realizacji usługi.